0zł
„Lato na rowerze” Pokonuj kilometry i wygrywaj nagrody!

„Lato na rowerze” Pokonuj kilometry i wygrywaj nagrody!

Nasi drodzy czytelnicy, przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. W końcu jest lato, czyli czas zabawy, zatem warto bawić się, a przy tym wygrywać nagrody. A przecież nie ma lepszej zabawy niż jazda na rowerze, która jest świetną aktywnością. Dzięki niej można utrzymać dobre zdrowie, gdyż zmniejsza ryzyko wielu chorób, no i oczywiście jest bardzo przyjemna! 

Poznajcie zasady konkursu „Lato na rowerze”

Jeżeli jesteście miłośnikami jazdy na rowerze, to koniecznie powinniście wziąć udział w naszym konkursie, tym bardziej że zasady są bardzo proste. Wystarczy tylko, że wejdziecie na nasz fanpage: https://www.facebook.com/rowerzystapl. Następnie dodajcie pod postem konkursowym opis trasy, którą pokonaliście na rowerze. Im więcej inwencji, tym lepiej. Na pewno w opisie powinny znaleźć się informacje o długości trasy w kilometrach, a także miejscowościach, które odwiedziliście. Oczywiście początek i koniec trasy także opiszcie. Do tego przyda się jeszcze 10 zdań własnej oceny trasy i wskazówek dla innych cyklistów, dzięki którym też będą mogli poznać to miejsce i przygotować się do wycieczki rowerowej na tej trasie. W końcu my rowerzyści jesteśmy jedną wielką rodziną i powinniśmy sobie pomagać, a także zdradzać najlepsze trasy, które warto poznać w czasie wakacji na dwóch kółkach. Dodajcie jeszcze minimum 3 zdjęcia wykonane na opisywanej trasie. Na pewno zachęcą innych do aktywności, bo piękne widoki w czasie jazdy są bezcenne! 

Nabijaj kilometry na liczniku rowerowym, opisz trasę i wygrywaj nagrody!

Jazda na rowerze jest świetnym hobby i fajną formą spędzania wolnego czasu, aktywnością i przyjemnością w jednym. Aż trudno uwierzyć, że choć daje tyle frajdy, to dodatkowo jeszcze możecie wygrywać nagrody. Warto więc je poznać! 

Za 1 miejscesakwa rowerowa Merida  oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany +bidon

Za 2 miejsce: termos Mizu 360 o pojemności 630 ml oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany + bidon

Za 3 miejsce: termos Mizu 360 o pojemności 630 ml oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany + bidon 

     

Wygrane gadżety i akcesoria rowerowe na pewno przydadzą się Wam zarówno w czasie weekendowych, jak i dłuższych wycieczek rowerowych. Aż trudno uwierzyć, że można wygrywać nagrody, jeżdżąc na rowerze i dokumentując swoje przygody, zatem koniecznie weźcie udział w naszym konkursie. Na pewno nie będziecie żałować, a przy okazji odkryjecie w sobie żyłkę reportażysty i fotoreportażysty. 

Poznajcie regulamin konkursu „Lato na rowerze”

Zanim weźmiecie udział w konkursie, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem. Dowiecie się jakie wymagania formalne trzeba spełnić. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2021 roku. Pamiętajcie też, że wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zamieszczajcie tylko takie zdjęcia, które są Waszego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich. Warto jeszcze poznać przebieg konkursu. Jest on czteroetapowy. Od 28 lipca do 31 sierpnia będą przyjmowane i weryfikowane zgłoszenia. Te nadesłane po 31 sierpnia i godzinie 23:59 nie podlegają już ocenie. W drugim etapie komisja konkursowa wybiera trzech laureatów. W trzecim etapie, a więc najpóźniej do 10 września, wyniki zostaną ogłoszone na fanpage’u oraz stronie internetowej www.rowerzysta.pl. Czwarty etap to już wysyłka nagród, która nastąpi najpóźniej do 31 października. 

Czekamy więc na Wasze zgłoszenia. Bawcie się dobrze i wygrywajcie nagrody!         

 

REGULAMIN KONKURSU „Lato na rowerze”

§ 1. DEFINICJE

Poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają:

1. Organizator:

   OLYMPIC SPORT SP. Z O.O

   Wasilkowska 89

   15-118 Białystok

   NIP 966-162-17-84.

2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie

3. Konkurs – konkurs pod nazwą „Lato na rowerze” organizowany na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Laureat – Uczestnik, który zajmie 1, 2 lub 3 miejsce w Konkursie.

5. Komisja konkursowa – powołane przez Organizatorów osoby, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznania nagród.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego opisu trasy rowerowej i towarzyszącego jej zdjęcia, zamieszczonego pod postem konkursowym, na profilu Organizatora (portal społecznościowy Facebook).

2. Informacje na temat Konkursu oraz zasad uczestnictwa w nim zostaną zamieszczone na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/rowerzystapl oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.rowerzysta.pl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020 .poz. 2094 t.j. z późn. zm.).

5. Organizator oświadcza, że jest sponsorem nagród przewidzianych w Konkursie. 

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na dodaniu w komentarzu, pod postem konkursowym (do dnia 31 sierpnia 2021 roku) opisu przebytej trasy rowerowej wraz z minimum trzema zdjęciami. Opis trasy powinien zawierać:

- informację nt długości trasy w kilometrach

- główne miejscowości/punkty orientacyjne na trasie w tym miejsce startu i końca trasy

- minimum 10 zdań własnej oceny trasy, wskazówek na jej temat, etc.

4. Do odpowiedzi Uczestnik może dodać minimum trzy zdjęcia (swojego autorstwa) wykonane na opisywanej trasie

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w nim oraz niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając zgłoszenie konkursowe składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w zgłoszeniu konkursowym na potrzeby Konkursu, w celach promocji Konkursu oraz Organizatorów.

7. Organizator prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń konkursowych, oznaczając w nim datę ich wpływu.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do zamieszczanego w komentarzu konkursowym zdjęcia, a zdjęcie to nie narusza praw osób trzecich. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych.

9. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej oraz fotografii przez Organizatora na fanpage'u na FB: https://www.facebook.com/rowerzystapl, na stronie internetowej Organizatora pod adresem: rowerzysta.pl, w newsletterze wysyłanym przez Organizatora, pokonkursowej publikacji PDF, w której zostaną umieszczone wybrane odpowiedzi i zdjęcia zgłoszone do Konkursu, jak również na wszystkie czynności faktyczne konieczne dla udostępnienia zdjęcia i przeprowadzenia Konkursu.

10. Brak spełnienia, któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym paragrafie skutkować będzie brakiem formalnym zgłoszenia konkursowego i uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia konkursowe podlegać będą ocenie Komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa będzie oceniała nadesłane zgłoszenia pod kątem zgodności z tematem Konkursu, kreatywności i poprawności językowej.

3. Konkurs dzieli się na następujące etapy:

    a) I Etap (28 lipca-31 sierpnia 2021 godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, weryfikacja i sprawdzenie pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym ocena spełnienia wszystkich elementów określonych w § 3. niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia nadesłane po 31 sierpnia 2021 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego nie będą podlegały ocenie.

   b) II Etap (do 8 września 2021) – Komisja konkursowa wybiera spośród prawidłowo złożonych zgłoszeń konkursowych 3 Laureatów.

   c) III Etap (do 10 września 2021 godz. 23:59) – ogłoszenie wyników. Informacja o wynikach Konkursu zostanie na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/rowerzystapl oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: rowerzysta.pl .

   d) IV Etap – przekazanie nagród. Wysyłka nagród nastąpi w terminie do 1 października 2021 r. po podaniu przez Laureata adresu do korespondencji i numeru telefonu.

4. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. W przypadku, gdy Laureat zrezygnuje z udziału w Konkursie przed ogłoszeniem wyników, jednak już po wyborze jego zgłoszenia, Organizatorzy mają prawo do wyłonienia innego Laureata.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

   a) 1 miejsce: sakwa rowerowa Merida https://www.rowerzysta.pl/sakwa-na-bagaznik-merida-big-pannier-2021 oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany +bidon)

   b) 2 miejsce: termos Mizu 360 o pojemności 630 ml. oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany + bidon

   c) 3 miejsce: termos Mizu 360 o pojemności 630 ml. oraz zestaw gadżetów: czapka+skarpetki+worek bawełniany + bidon

2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody, powinien

zadeklarować chęć odbioru nagrody, pod rygorem utraty roszczenia o jej wydanie.

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2 powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, w formie dokumentowej (dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. wiadomość przez messenger).

4. Nagrody określone w ust.1 nie mogą być zamienione na świadczenie pieniężne lub inne, niewymienione w Regulaminie świadczenia rzeczowe.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatora, na piśmie lub w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: sklep@rowerzysta.pl wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu wskazaniem rodzaju naruszenia, w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie: naruszenie praw autorskich przez któregokolwiek z Uczestników, podanie nieprawidłowych danych, podszywanie się osoby trzeciej pod Uczestnika lub naruszenie ochrony danych osobowych zapewnionych przez RODO.

4. Przedmiotem reklamacji nie może być sposób przeprowadzenia konkursu, tj. m.in. przyjęte zasady oceniania, skład Komisji konkursowej oraz wszelkie kwestie związane z wewnętrzną organizacją pracy Organizatora.

5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Od odpowiedzi Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji nie przysługuje odwołanie.

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych od Uczestników jest Olympic Sport Sp. Z o.o z siedzibą w Białymstoku (adres Wasilkowska 89, 15-118 Białystok)

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: sklep@rowerzysta.pl.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i opublikowania prac konkursowych – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora, blogu i mediach społecznościowych.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa przysługuje prawo do:

   a) sprostowania danych,

   b) usunięcia danych,

   c) ograniczenia przetwarzania danych,

   d) przenoszenia danych, 

   e) wniesienia sprzeciwu,

   f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

10. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

12. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

   a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

   b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

   c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody wobec przetwarzania danych prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie i odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu publikacji informacji o zmianie oraz nowej wersji Regulaminu na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/rowerzystapl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa ich przedłożenia wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: rowerzysta.pl.

6. W przypadku gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, a w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z organizacją oraz uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.