Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego rowerzysta.plSklep internetowy rowerzysta.pl jest prowadzony przez:

BIKKO Spółka Akcyjna (dawniej: Olympic Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w 15-118 Białystok, ul. Wasilkowska 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630, NIP: 9661621784, REGON 9661621784, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł opłaconym w całości; (dalej: „Spółka”).Słowniczek:

 1. Spółka - BIKKO Spółka Akcyjna (dawniej: Olympic Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w 15-118 Białystok, ul. Wasilkowska 89
 2. Sklep Internetowy rowerzysta.pl - prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.rowerzysta.pl 
 3. Produkt - produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl
 4. Usługa - Usługa oferowana przez Sklep Internetowy rowerzysta.pl
 5. Artykuły promocyjne - Produkty sprzedawane z bonifikatą za symboliczną złotówkę (0,81 zł + VAT) przy jednoczesnym zakupie innych Produktów z oferty Sklepu Internetowego rowerzysta.pl w celu uatrakcyjnienia oferty Sklepu
 6. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. Wada fizyczna - niezgodność z umową w rozumieniu art. 5561 – 5563 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 9. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności
 10. Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu
 11. Materiały - wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, w tym w szczególności opinie na temat Produktów
 12. Całkowity koszt zamówienia - cena zamówionych przez Klienta Produktów wraz z kosztami dostawy w wybranej przez Klienta opcji dostawy oraz zamówionych Usług
 13. Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową
 14. Centrum Wsparcia Klienta - telefoniczne biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 801 00 95 92 oraz (85) 674 93 30 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.rowerzysta.pl/kontakt.html§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym składania zamówień na Produkty i Usługi dostępne w  Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego rowerzysta.pl oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego rowerzysta.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. §2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego rowerzysta.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl.§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego rowerzysta.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego rowerzysta.pl widoczny jest e-mail Klienta. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego rowerzysta.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 
 • oświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl, w tym udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób; 
 • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 
 • zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl (w tym w szczególności opinie na temat Produktów) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje wynagrodzenie.  
 1. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego rowerzysta.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 2. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy rowerzysta.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego rowerzysta.pl.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego rowerzysta.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego rowerzysta.pl: 
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
 • nie zawierają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta;
 • nie zawierają kosztu usług dodatkowych – Klient ma możliwość swobodnego wyboru czy skorzysta przy zakupie Produktu z oferowanych Usług, koszt Usługi podawany jest każdorazowo przy wyborze Klienta.
 • Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. §5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
 • zalogować się do Sklepu Internetowego rowerzysta.pl; 
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 
 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu); 
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu; 
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; 
 • kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Złożenie zamówienia może również nastąpić telefonicznie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – Klient podaje wówczas dane wskazane w ust. 2 lit. b) –e) konsultantowi Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, po złożeniu zamówienia należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 6 Regulaminu.
 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Dostępne metody dostawy prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia. 
 5. Dostawa zamówienia realizowana jest na podstawie regulaminu firmy kurierskiej dostarczającej zamówienie. 
 6. Kurier nie ma obowiązku wniesienia zamówienia "pod drzwi" gdy rodzaj opakowania lub gabaryty przesyłki na to nie pozwalają. 
 7. Spółka na Stronie produktowej podaje informacje o dostępności danego Produktu. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności Produktów określone zostały w sekcji Statusy dostępności towaru na stronie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl: http://www.rowerzysta.pl/statusy-dostepnosci-towaru.html.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może dokonać zapłaty:  
 • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia; 
 • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;
 • w procedurze zakupu na raty – jest to forma płatności oferowana we współpracy z usługodawcami zewnętrznymi polegająca na zapłacie w systemie ratalnym on-line – w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przyznania kredytu przez bank oferujący raty on-line.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.  
 2. Szczegółowe informacje o procedurze zakupu na raty są dostępne w zakładce RATY.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 4. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§7 Czas realizacji zamówień

 1. Spółka zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wysłania przedmiotu zamówienia do Punktu Odbioru.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności§8 Warunki reklamacji

 1. Spółka jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt na wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Spółka ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia Produktu Klientowi.
 2. Złożenie reklamacji może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@rowerzysta.pl, telefonicznie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub pisemnie na adres siedziby Spółki podany w niniejszym regulaminie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia reklamacji przekazanego przez Spółkę.
 3. W przypadku reklamacji zgłoszonych przez Konsumentów Spółka ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji na ustosunkowanie się do reklamacji i powiadomienie go o sposobie dalszego postępowania. 
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe zwróci Całkowity koszt zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 6. Spółka jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np.: towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
 7. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym lub rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed która będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.§9 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź Spółkę. Informacja czy dany produkt objęty jest gwarancją oraz jaka jest treść gwarancji znajduje się na Stronie produktowej danego produktu.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  
 3. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;  
 4. korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu. §10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument na podstawie art. 27 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24.06.2014 r., poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w wersji elektronicznej lub wersji papierowej na adres: Bikko S.A. Biuro Obsługi Reklamacji; Kolonia Koplany 25B, 16-061 Kolonia Koplany; e-mail reklamacje@rowerzysta.pl. Konsument może wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego przez Spółkę.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał swoje oświadczenie przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonania Usługi, że po jej wykonaniu przez Spółkę Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy.§11 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu oraz Artykułów Promocyjnych, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
 2. Spółka zwróci Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 3, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia do Konsumenta, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanych Produktów lub otrzymaniu dowodu ich nadania.
 3. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu oraz Artykułów Promocyjnych, na które składają się koszty zabezpieczenia i opakowania w szacunkowej wysokości 100,-PLN oraz koszty przesłania Produktu. Koszty przesłania produktu uzależnione są od wagi i wymiarów przesyłki z Produktem oraz aktualnej oferty wybranej firmy kurierskiej.
 6. Konsument jest uprawniony do zatrzymania Artykułów Promocyjnych za zapłatą regularnej ceny sprzedaży tych produktów. W tym celu Konsument powinien w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy złożyć jednoznaczną dyspozycję, że chce zatrzymać Artykuły Promocyjne i wyrażą zgodę na potrącenie przez Spółkę kwoty odpowiadającej regularnej cenie sprzedaży Artykułów Promocyjnych z należnych mu do zwrotu płatności.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Artykułów Promocyjnych będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.§12 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jako Administratora, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego rowerzysta.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Bikko S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118), ul. Wasilkowska 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124612, NIP: 9661621784, REGON 9661621784, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl.
 4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 5. Kupujący akceptując postanowienia regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MySafety Sp. z o.o. na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Bezpieczny Rower świadczonej przez MySafety Sp.z o.o. dla Klientów Spółki. Brak zgody przysłany drogą mailową może uniemożliwić wykonanie umowy przez MySafety Sp. z o.o.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 7. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego rowerzysta.pl poświęconej polityce prywatności.§13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego rowerzysta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego rowerzysta.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego rowerzysta.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego rowerzysta.pl.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r. poz. 827).
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 6. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola informacyjnego zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym rowerzysta.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy rowerzysta.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego rowerzysta.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego rowerzysta.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
0zł