Regulamin promocji

Regulamin promocji "Zakupy z kuponem rabatowym Rowerzysta.pl"1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Zakupy z kuponem rabatowym rowerzysta.pl” zwanej dalej Promocją jest BIKKO Spółka Akcyjna (dawniej: Olympic Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą 15-118 Białystok, ul. Wasilkowska 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630, NIP: 9661621784, REGON 9661621784, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji promocji.
 3. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Okres promocji

 1. Czas trwania promocji rozpoczyna się w dniu 01.02.2018 r. oraz trwa do odwołania - zwanym dalej Okresem promocji.

3. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna.
 3. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów bezpośrednio powiązanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

4. Nagrody

 1. Dla celów promocji, przeznaczono następujące nagrody: kupony rabatowe na zakupy w wysokości uzależnionej od wartości zakupów w sklepie internetowym rowerzysta.pl,
 2. Kupony rabatowe nie kumulują się.
 3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 4. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
 5. Uczestnikom promocji nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane, a także wad prawnych oraz prawidłowości funkcjonowania programu lub jego części.

5. Zasady promocji

 1. Za uczestnika biorącego udział w Promocji, uznaje się każdą osobę (Uczestnika promocji), która w Okresie promocji dokona zakupu roweru w sklepie internetowym rowerzysta.pl
 2. Nagrody zostaną przyznane wszystkim Uczestnikom promocji, którzy w Okresie promocji dokonają zakupu
 3. Ewentualne koszty związane z nabyciem Nagrody, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu, poza kosztami samej Nagrody, w tym ewentualny obowiązek zgłoszenia i uiszczenia należnych podatków w związku z otrzymaną Nagrodą w całości obciąża Uczestnika promocji.
 4. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
 5. Późniejsze wykorzystanie kuponu nie jest możliwe. Kupony rabatowe nie przechodzą na osoby trzecie.

6. Zwroty towarów zakupionych z użyciem kodu rabatowego

 1. W przypadku użycia kodu akcesoria za 50% i zwrotu roweru, który był warunkiem tej promocji, skorygowane zostaną ceny pozostałych produktów do wartości najniższej ceny prezentowanej na rowerzysta.pl.
 2. W przypadku użycia pozostałych kodów, stosuje się standardowe procedury, zgodnie z obowiązującym prawem.Regulamin Promocji Rowerowy Pakiet Korzyści

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin Promocji rowerzysta.pl „Rowerowy pakiet korzyści”, dalej zwany Regulaminem, określa zasady przyznawania i realizacji nagród, wybranych przez Klientów w ramach Promocji sprzedaży produktów na stronie rowerzysta.pl, dalej zwanej Promocją.
 2. Podmiotem organizującym Promocję jest spółka BIKKO Spółka Akcyjna (dawniej: Olympic Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą 15-118 Białystok, ul. Wasilkowska 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630, NIP: 9661621784, REGON 9661621784 zwana dalej Organizatorem
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem strony internetowej rowerzysta.pl
 5. Informacje o konkursie mogą pojawiać się na profilach marki oraz na profilach firm z którymi współpracujemy.
 6. Promocja ważna jest w terminie 01.04.2023 do 31.12.2024 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i przedłużenia promocji w dowolnym terminie.
 7. Każda Korzyść może być wybrana tylko jeden raz do jednego zamówienia, niezależnie od ilości produktów w jednym zamówieniu.
 8. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

2. Warunki Promocji.

 1. W ramach Promocji Klient dokonując zakupu roweru na stronie www.rowerzysta.pl uzyskuje możliwość dodania w koszyku zakupowym Rowerowego Pakietu Korzyści w cenie 1,00 zł.
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) – dalej jako: Klienci.
 3. Jeżeli w ramach jednego zamówienia dokonywanego na stronie www.rowerzysta.pl zakupiono dwa lub większą ilość rowerów, to dodanie w koszyku zakupowym jednego Rowerowego Pakietu Korzyści pozwala Klientowi skorzystać z tego pakietu jedynie w stosunku do jednego z zamówionych rowerów. W takim wypadku Klient ma prawo wyboru, do którego roweru będzie dedykowany zakupiony Rowerowy Pakiet Korzyści. Klient chcąc skorzystać z Rowerowego Pakietu Korzyści odnośnie większej liczby rowerów powinien dodać w koszyku zakupowym większą ilość pakietów.
 4. W skład pakietu korzyści wchodzą:
 • Pakiet Ochrony Roweru
 1. W ramach Pakietu Ochrony Roweru (zwanym dalej Pakietem) klient otrzymuje możliwość skorzystania z usługi Bezpieczny Rower
 2. Usługa Bezpieczny Rower świadczona jest przez spółkę Radarme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000718401, o numerze NIP: 7010801774.
 3. Pakiet Ochrony Roweru zawiera hologram posiadający unikalny numer identyfikacyjny, instrukcję postępowania dla Znalazcy, informację o nagrodzie w razie zwrotu oraz ostrzeżenie dla potencjalnego złodzieja. 
 4. Zakup Pakietu Ochrony Roweru upoważnia klienta do rejestracji roweru w bazie spółki Radarme.
 5. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w regulaminie usługi Bezpieczny Rower.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie Spółki (theradar.pl/pl/regulaminy_i_polityka) oraz pod adresem https://www.theradar.pl/files/Regulamin_Bezpieczny_Rower_RADAR.pdf 
 • Dożywotnia gwarancja na ramę.
 1. Okres dożywotniej gwarancji na ramę, rozpoczyna się w dniu następnym po dniu zakończenia trwania okresu gwarancji podstawowej producenta.
 2. Wykluczone jest skorzystanie z dożywotniej gwarancji na ramę w trakcie obowiązywania okresu gwarancji podstawowej producenta.
 3. Dożywotnia gwarancja na ramę dotyczy ram stalowych oraz aluminiowych zamontowanych w rowerach zakupionych po 01.04.2023r. w sklepie internetowym www.rowerzysta.pl.
 4. Dożywotnia gwarancja na ramę nie dotyczy rowerów zakupionych przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci).
 5. Dożywotnia gwarancja na ramę obejmuje rowery użytkowane na terenie RP - gwarancja nie będzie realizowana poza granicami RP. 
 6. W czasie trwania okresu dożywotniej gwarancji, w przypadku ujawnienia wady materiałowej ramy organizator zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy, wymiany ramy na nową o takich samych parametrach (rozmiar koła, wielkość). Użytkownik nie może żądać wymiany na taką ramę w przypadku kiedy parametr jest niedostępny np. kolor.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz jeżeli uszkodzenie nastąpiło podczas udziału w zawodach lub treningach sportowych.
 • 100 dni na zwrot
 1. Po upływie ustawowego czasu na zwrot istnieje jeszcze możliwość zwrotu towarów w ciągu kolejnych 86 dni.
 2. Zwrot, o którym mowa w pkt 1 powyżej odbywa się na koszt kupującego. 
 3. Dokonując zwrotu towaru należy pamiętać, że zwrot dotyczy wyłącznie towarów nieuszkodzonych oraz nieposiadających śladów użytkowania. W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu
 4. Zwracany rower powinien posiadać wszystkie etykiety oraz oznaczenia umieszczone na produkcie przez producenta. W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 5. Towar należy odesłać na adres Rowerzysta.pl, Kolonia Koplany 25B, 16-061 kolonia Koplany. W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 6. Do zwracanego produktu prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizacją Promocji należy zgłaszać do Organizatora, na adres email: sklep@rowerzysta.pl
 2. Reklamacje powinny zawierać
 • wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 • podpis reklamującego,


4. Dane osobowe.

 1. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator (zwany dalej także “Administratorem Danych Osobowych”).
 2. Dane osobowe będą gromadzone tymczasowo i przechowywane w doraźnej bazie Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonywaniem oraz realizacją zamówień.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.rowerzysta.pl/regulamin-promocji.html
 2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
0zł