Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 801 00 95 92 / 85 674 93 30

Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

0

Regulamin promocji kodów rabatowych

REGULAMIN PROMOCJI
Zakupy za kuponem rabatowym rowerzysta.pl

1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Zakupy z kuponem rabatowym rowerzysta.pl” zwanej dalej Promocją jest OLYMPIC Sport Sp. z o.o. z siedzibą 15-118 Białystok, ul. Wasilkowska 89, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124612, zwana dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji promocji.
3. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Okres promocji
1. Czas trwania promocji rozpoczyna się w dniu 01.03.2017 r. oraz trwa do 30.09.2017 r.
zwanym dalej Okresem promocji.

3. Uczestnik promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
2. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna.
3. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów bezpośrednio powiązanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

4. Nagrody
1. Dla celów promocji, przeznaczono następujące nagrody: kupony rabatowe na zakupy w wysokości uzależnionej od wartości zakupów w sklepie internetowym rowerzysta.pl,
2. Kupony rabatowe nie kumulują się.
3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo
zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
4. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
5. Uczestnikom promocji nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane, a także wad prawnych oraz prawidłowości funkcjonowania programu lub jego części.

5. Zasady promocji
1. Za uczestnika biorącego udział w Promocji, uznaje się każdą osobę (Uczestnika promocji), która w Okresie promocji dokona zakupu roweru w sklepie internetowym rowerzysta.pl
2. Nagrody zostaną przyznane wszystkim Uczestnikom promocji, którzy w Okresie promocji dokonają
zakupu
3. Ewentualne koszty związane z nabyciem Nagrody, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu, poza kosztami samej Nagrody, w tym ewentualny obowiązek zgłoszenia i uiszczenia należnych podatków w związku z otrzymaną Nagrodą w całości obciąża Uczestnika promocji.
4. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
5. Późniejsze wykorzystanie kuponu nie jest możliwe. Kupony rabatpwe nie przechodzą na osoby trzecie.

7. Zwroty towarów zakupionych z użyciem kodu rabatowego
1.W przypadku użycia kodu akcesoria za 50% i zwrotu roweru, który był warunkiem tej promocji, skorygowane zostaną ceny pozostałych produktów do wartości najniższej ceny prezentowanej na rowerzysta.pl.
2. W przypadku użycia pozostałych kodów, stosuje się standardowe procedury, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Uczestnik promocji może zgłaszać w trakcie Okresu promocji oraz przez 21 dni po jego zakończeniu
reklamacje, które rozpatruje Organizator.
2.Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie zwrócony.

Copyright © 2008-2017 Rowerzysta